รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน ม. 13 บ้านหนองบง

23มิย66ราคากลาง-ท่อระบายน้ำเสีย-หมู่ที่-13