รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองบัว-บ้านศรีภูหลวง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๕๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองบัว-บ้านศรีภูหลวง) หมู่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน่วยพิทักษ์ป่าภูหอ) หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๐๒,๖๙๐.๙๑ (-สองล้านหนึ่งแสนสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้