บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2565

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2565

26มิย66สมัยสามัญสมัยที่-4-ครั้งที่-1.2565