E-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบบ้านหนองบัวน้อย-บ้านน้ำค้อน้อย ม.3 บ้านหนองบัวน้อย

23มิย66ประกาศ-อบต.ภูหอ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร