โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย เป็นจำนวนเงิน ๕๖๖,๒๔๔.๙๘ (-ห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์-) การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาตามรายละเอียดแนบท้ายนี้