สัญญาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 12

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ตำบลภูหอ  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย   เมื่อวันที่   3  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564  ระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ โดย  นางสาวรัชนีย์  ไพเมือง   ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  กับ  ร้านเชิดศักดิ์การพาณิชย์  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  97  หมู่  7  ตำบลภูห อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  โดย  นายเชิดศักดิ์  สุธรรมาผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน  เลขที่3 4211 00106 60  1  เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลธรรมดา  ปรากฏตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์  ลงวันที่  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555 แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้