รายงายผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด

19พค66ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ-หมู่ท