รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก ม.5 บ้านวังมน

2กพ67ราคากลางลงหินคลุก-หมู่ที่-5-บ้านวังมน