รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายศรีอุบล-นาน้ำไคร้ตอนล่าง ม.4 บ้านศรีอุบล

17มค67ราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก-สายศรีอุบล-นาน