รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำแคน ม.4 บ้านศรีอุบล

121266_ราคากลาง-คสล-ม.4