รายงานผลการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรตำบลภูหอประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 สาย

27พย66ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร