รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก ถนนสายหน้าโรงเรียนภูหลวงวิทยา ม.7 บ้านหนองอีเก้ง

7พย66ราคากลาง-สายหน้าโรงเรียนภูหลวงวิทยา