รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายนาเหนือ ม. 7 บ้านนาฝาย

19ตค66หินคลุกสายนาเหนือ-ม.9