รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงวางท่อเมนและระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านหนองอีเก้ง

10กย66ราคากลงปรับปรุงวางท่อเมนและระบบสูบน้ำปร