รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านหนองอีเก้ง

8สค66ราคากลาง-คสล.-ม.7-ตามข้อบัญญัติ-ราคากลาง-189000-บ