รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาร่องห้วยยาง ม.7 บ้านหนองอีเก้ง

12กค66จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลง4