รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายเข้าป่าช้าบ้านน้ำคู่ ม. 4 บ้านศรีอุบล

12กค66จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลง3