รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุกสายคลองใส้ไก่ (นาหนองกอก) ม. 1 บ้านหนองัว

23มิย66ราคากลาง-ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหิ