รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีพรม ม.1 บ้านหนองบัว

7มิย66โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซอยศ