รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านฝรั่ง ม.2 บ้านน้ำคู่ ต.ภูหอ

6กพ66ราคากลาง-คสล.ม.2