รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีอุบล-วังโป้ง ม.4 บ้านศรีอุบล ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย

ราคากลางใหม่-8248000