รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหนองขอนผึ้ง-ภูป่าชาด ม.3 บ้านหนองบัวน้อย

18มิย67จ้างเเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงห