รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองกอก ม.1 บ้านหนองบัว

3มิย67คสล-สายนาหนองกอก-ม01