รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 3 บ้านหนองบัวน้อย

ราคากลาง-คสล.หมู่-3