รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการขยายเขตวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๕๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) โครงการขยายเขตวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย ฯ
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการขยายเขตวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้