bootstrap free business website template

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศรีอุบล-วังโป่ง) หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 17/09/2563
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศรีอุบล-วังโป่ง) หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 17/09/2563
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สานนาโพธิ์-ดอนหอ) หมู่ที่่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 10/09/2563
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 10/09/2563
5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/09/2563
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง(สายวัดข้าวมีคุณ) หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกพัฒนา ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/09/2563
7 โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรห้วยปอแล้งและซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านวังมน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/09/2563
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 31/08/2563
9 โครงการต่อเติมที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 28/08/2563
10 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/08/2563
11 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/08/2563
12 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูลวง จังหวัดเลย 30/07/2563
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562 6/07/2563
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) 6/07/2563
15 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก (สายหนองเก้ง-หนองเขียด) หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 17/06/2563
16 โครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 11/06/2563
17 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการดกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1/06/2563
18 1.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อ PVC ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3,2.จัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7,3.จัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 29/05/2563
19 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2563
20 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.(ฝายห้วยลาด) บ้านหนองบัว ตำบลภุหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13/05/2563
21 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำคู่) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2563
22 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำคู่) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2563
23 การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/04/2563
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 13/03/2563
25 โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ อบต.ภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 12/03/2563
26 โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านหนองอีเก้ง หมูที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 12/03/2563
27 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมูที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภูหลวง จังหวัดเลย 9/03/2563
28 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9/03/2563
29 จัดซื้อชุดรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งสำหรับป้องกันช้างป่า 16/12/2562
30 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3/12/2562
31 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่ง่ตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 8/11/2562
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำค้อน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13/09/2562
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13/09/2562
34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3/09/2562
35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/08/2562
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังมน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/08/2562
37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/08/2562
38 โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/07/2562
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ถนนสายหน้าโรงเรียนภูหลวงวิทยา) หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/07/2562
40 โครงการจัดซื้อเครื่่องกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 27/06/2562
41 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) 29/04/2562
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายวัดป่าบ้านหนองเขียด บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/04/2562
43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/04/2562
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/04/2562
45 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/02/2562
46 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/02/2562
47 จัดซื้อเครื่องกระจ่ายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 22/01/2562
48 โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหอ 25/12/2561
49 โครงการซ่อมเเซมปรับถนนการเกษตรโดยลงหินคลุก (สายหนองบัว-ศรีภูหลวง) หมู่ที่ 1 13/12/2561
50 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก(จุดวังหอ)หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16/11/2561
51 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (จุดวังหอ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16/11/2561
52 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26/10/2561
53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก (ช่วงระหว่างห้วยทรายแดน-หนองเขียด) 27/09/2561
54 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 2 19/09/2561
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 19/09/2561
56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 19/09/2561
57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 19/09/2561
58 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 21/03/2561
59 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 21/03/2561
60 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังห 18/01/2561
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัสติกท์คอนกรีต ถนนสายน 12/12/2560
62 โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลภูหอ 24/08/2560
63 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 22/08/2560
64 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 22/08/2560
65 โครงการลงหินคลุกน้ำไคร้โจ่งโด่ง หมู่ที่ 4 22/08/2560
66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.13 22/08/2560
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7 22/08/2560
68 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.8 22/08/2560
69 โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ ม.7 22/08/2560
70 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/08/2560
71 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 4 สายซำแคน 22/08/2560
72 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 4 สายซำแคน 22/08/2560
73 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 22/08/2560
74 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 22/08/2560
75 โครงการหินคลุกน้ำไคร้โจ่งโด่ง,4 22/08/2560
76 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/08/2560
77 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/08/2560
78 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 11/08/2560
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จั 11/08/2560
80 โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 11/08/2560
81 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านวังมน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 22/05/2560
82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จั 22/05/2560
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังห 22/05/2560
84 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 22/05/2560
85 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
86 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
87 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
88 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
89 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
90 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
91 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
92 ค่าจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง 06/11/2559
93 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 01/11/2559
94 ค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างศาลเจ้าปู่ตา หมู่ที่ 7,11,13 ตำบล๓ูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 01/11/2559
95 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/09/2559
96 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวั 20/09/2559
97 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/09/2559
98 โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาโดยการวางท่อ PVC ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำค้อน้อย ตำบลภูหอ อำ 20/09/2559
99 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 22/08/2559
100 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 22/08/2559
101 ค่าจัดซื้อเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 11/08/2559
102 ค่าจัดซื้อเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 11/08/2559
103 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/07/2559
104 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/07/2559
105 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/07/2559
106 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านวังมล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 23/06/2559
107 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสร้างรั่วและก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์เด็กเล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ 3/02/2559
108 โครงการปรับปรุงขยายเขตประปา โดยการวางท่อ PVC ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเ 3/02/2559
109 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3/02/2559
more