bootstrap free business website template

1 จัดซื้อชุดรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งสำหรับป้องกันช้างป่า 16/12/2562
2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3/12/2562
3 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่ง่ตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 8/11/2562
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำค้อน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13/09/2562
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13/09/2562
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3/09/2562
7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/08/2562
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังมน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/08/2562
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/08/2562
10 โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/07/2562
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ถนนสายหน้าโรงเรียนภูหลวงวิทยา) หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/07/2562
12 โครงการจัดซื้อเครื่่องกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 27/06/2562
13 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) 29/04/2562
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายวัดป่าบ้านหนองเขียด บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/04/2562
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/04/2562
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/04/2562
17 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/02/2562
18 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/02/2562
19 จัดซื้อเครื่องกระจ่ายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 22/01/2562
20 โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหอ 25/12/2561
21 โครงการซ่อมเเซมปรับถนนการเกษตรโดยลงหินคลุก (สายหนองบัว-ศรีภูหลวง) หมู่ที่ 1 13/12/2561
22 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก(จุดวังหอ)หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16/11/2561
23 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (จุดวังหอ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16/11/2561
24 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26/10/2561
25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก (ช่วงระหว่างห้วยทรายแดน-หนองเขียด) 27/09/2561
26 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 2 19/09/2561
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 19/09/2561
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 19/09/2561
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 19/09/2561
30 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 21/03/2561
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 21/03/2561
32 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังห 18/01/2561
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัสติกท์คอนกรีต ถนนสายน 12/12/2560
34 โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลภูหอ 24/08/2560
35 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 22/08/2560
36 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 22/08/2560
37 โครงการลงหินคลุกน้ำไคร้โจ่งโด่ง หมู่ที่ 4 22/08/2560
38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.13 22/08/2560
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7 22/08/2560
40 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.8 22/08/2560
41 โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ ม.7 22/08/2560
42 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/08/2560
43 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 4 สายซำแคน 22/08/2560
44 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 4 สายซำแคน 22/08/2560
45 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 22/08/2560
46 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 22/08/2560
47 โครงการหินคลุกน้ำไคร้โจ่งโด่ง,4 22/08/2560
48 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/08/2560
49 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/08/2560
50 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 11/08/2560
51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จั 11/08/2560
52 โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 11/08/2560
53 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านวังมน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 22/05/2560
54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จั 22/05/2560
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังห 22/05/2560
56 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 22/05/2560
57 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
58 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
59 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
60 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
61 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
62 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
63 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
64 ค่าจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง 06/11/2559
65 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 01/11/2559
66 ค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างศาลเจ้าปู่ตา หมู่ที่ 7,11,13 ตำบล๓ูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 01/11/2559
67 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/09/2559
68 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวั 20/09/2559
69 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/09/2559
70 โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาโดยการวางท่อ PVC ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำค้อน้อย ตำบลภูหอ อำ 20/09/2559
71 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 22/08/2559
72 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 22/08/2559
73 ค่าจัดซื้อเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 11/08/2559
74 ค่าจัดซื้อเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 11/08/2559
75 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/07/2559
76 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/07/2559
77 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/07/2559
78 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านวังมล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 23/06/2559
79 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสร้างรั่วและก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์เด็กเล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ 3/02/2559
80 โครงการปรับปรุงขยายเขตประปา โดยการวางท่อ PVC ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเ 3/02/2559
81 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3/02/2559
more