bootstrap free business website template

1 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/08/2563
2 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/08/2563
3 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูลวง จังหวัดเลย 30/07/2563
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562 6/07/2563
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) 6/07/2563
6 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก (สายหนองเก้ง-หนองเขียด) หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 17/06/2563
7 โครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 11/06/2563
8 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการดกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1/06/2563
9 1.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อ PVC ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3,2.จัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7,3.จัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 29/05/2563
10 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2563
11 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.(ฝายห้วยลาด) บ้านหนองบัว ตำบลภุหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13/05/2563
12 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำคู่) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2563
13 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำคู่) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2563
14 การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/04/2563
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 13/03/2563
16 โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ อบต.ภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 12/03/2563
17 โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านหนองอีเก้ง หมูที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 12/03/2563
18 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมูที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภูหลวง จังหวัดเลย 9/03/2563
19 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9/03/2563
20 จัดซื้อชุดรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งสำหรับป้องกันช้างป่า 16/12/2562
21 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3/12/2562
22 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่ง่ตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 8/11/2562
23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำค้อน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13/09/2562
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13/09/2562
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3/09/2562
26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/08/2562
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังมน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/08/2562
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/08/2562
29 โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/07/2562
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ถนนสายหน้าโรงเรียนภูหลวงวิทยา) หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15/07/2562
31 โครงการจัดซื้อเครื่่องกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 27/06/2562
32 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) 29/04/2562
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายวัดป่าบ้านหนองเขียด บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/04/2562
34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/04/2562
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 18/04/2562
36 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/02/2562
37 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 4/02/2562
38 จัดซื้อเครื่องกระจ่ายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 22/01/2562
39 โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหอ 25/12/2561
40 โครงการซ่อมเเซมปรับถนนการเกษตรโดยลงหินคลุก (สายหนองบัว-ศรีภูหลวง) หมู่ที่ 1 13/12/2561
41 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก(จุดวังหอ)หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16/11/2561
42 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (จุดวังหอ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16/11/2561
43 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26/10/2561
44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก (ช่วงระหว่างห้วยทรายแดน-หนองเขียด) 27/09/2561
45 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 2 19/09/2561
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 19/09/2561
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 19/09/2561
48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 19/09/2561
49 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 21/03/2561
50 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 21/03/2561
51 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังห 18/01/2561
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัสติกท์คอนกรีต ถนนสายน 12/12/2560
53 โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลภูหอ 24/08/2560
54 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 22/08/2560
55 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 22/08/2560
56 โครงการลงหินคลุกน้ำไคร้โจ่งโด่ง หมู่ที่ 4 22/08/2560
57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.13 22/08/2560
58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7 22/08/2560
59 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.8 22/08/2560
60 โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ ม.7 22/08/2560
61 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/08/2560
62 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 4 สายซำแคน 22/08/2560
63 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 4 สายซำแคน 22/08/2560
64 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 22/08/2560
65 โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 22/08/2560
66 โครงการหินคลุกน้ำไคร้โจ่งโด่ง,4 22/08/2560
67 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/08/2560
68 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/08/2560
69 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 11/08/2560
70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จั 11/08/2560
71 โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 11/08/2560
72 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านวังมน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 22/05/2560
73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จั 22/05/2560
74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังห 22/05/2560
75 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 22/05/2560
76 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
77 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
78 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
79 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
80 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
81 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
82 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/01/2560
83 ค่าจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง 06/11/2559
84 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 01/11/2559
85 ค่าจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างศาลเจ้าปู่ตา หมู่ที่ 7,11,13 ตำบล๓ูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 01/11/2559
86 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/09/2559
87 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวั 20/09/2559
88 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 20/09/2559
89 โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาโดยการวางท่อ PVC ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำค้อน้อย ตำบลภูหอ อำ 20/09/2559
90 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 22/08/2559
91 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 22/08/2559
92 ค่าจัดซื้อเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 11/08/2559
93 ค่าจัดซื้อเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 11/08/2559
94 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/07/2559
95 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/07/2559
96 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8/07/2559
97 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านวังมล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 23/06/2559
98 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสร้างรั่วและก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์เด็กเล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ 3/02/2559
99 โครงการปรับปรุงขยายเขตประปา โดยการวางท่อ PVC ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเ 3/02/2559
100 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3/02/2559
more