bootstrap free business website template

1 H 15/10/2563
2 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 5/08/2563
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 13/03/2563
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุแระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 8/11/2562
5 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่ง่ตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 8/11/2562
6 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่ง่ตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 8/11/2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก(จุดหอวัง)หมู่ที่6 13/12/2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (จุดวังหิ) หมู่ที่6 13/12/2561
9 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 26/10/2561
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 6/08/2561
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 6/08/2561
12 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 6/08/2561
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30/10/2560
14 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 9/08/2560
15 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 9/08/2560
16 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 9/08/2560
17 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 9/08/2560
18 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 9/08/2560
19 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 9/08/2560
20 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 9/08/2560
21 กำหนดการรับชำระภาษี 2559 4/07/2560
22 กำหนดการรับชำระภาษี 2559 4/07/2560
23 กำหนดการรับชำระภาษี 2559 3/07/2560
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น 8/05/2560
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น 22/03/2560
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น 22/03/2560
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 22/03/2560
28 กำหนดรับชำระภาษีปี พ.ศ. 2560 6/01/2560
29 กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2560 6/01/2560
30 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2560 6/01/2560
31 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 22/08/2559
32 วารสาร อบต.ภูหอ 23/06/2559
33 การจัดเก็บภาษี 8/06/2559
34 ขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยัวชีพผู้สูงอายุผู้พิการ 9/03/2559
35 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 3/03/2559
36 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 1/03/2559
37 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1/03/2559
38 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1/03/2559
more