bootstrap free business website template

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63)


องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  (ตุลาคม 2562 - 2563) 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20200706170652.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 6/07/2563