bootstrap free business website template

การจัดเก็บภาษี


 

 

ขั้นตอนการชำระภาษี

  

 

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 

 

      ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

1.  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)

     คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม

2.  รับแจ้งผลการประเมินเพื่อเสียภาษีตามแบบ(ภ.ป.3)

3. ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งผล

     การประเมิน

                                   ค่าปรับ

-  ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ10     

    เว้นแต่มายื่นแบบก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ 

   เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5

- ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้องทำให้เสียภาษีป้าย

   ต่ำกว่าที่ควร ต้องเพิ่มร้อยละ 10 เว้นแต่เจ้าของป้ายมา

   แก้ไขรายการเอง ก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งประเมิน

-  ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด เสียเงินเพิ่ม

   ร้อยละ 2/เดือน เศษของเดือนนับเป็น  1 เดือน

   “กรณีเจ้าของกิจการมีความประสงค์จะเลิกกิจการ

ให้แจ้งเลิกกิจการต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”

(ภาษีทุกประเภท)

 

 

 

 

 

 

 


 

1. ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    (ภ.ร.ด.2) คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือน  

    กุมภาพันธ์

2. รับแจ้งผลการประเมินเพื่อเสียภาษีตามแบบ(ภ.ร.ด.8)

3.  หากผู้รับประเมินไม่พอใจในจำนวนเงินที่ประเมินให้

     ยื่นคำร้องขอให้ประเมินใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่

     วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

4. ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ

    ประเมิน

                                 ค่าปรับ

-  ในกรณีไม่ยื่นแบบพิมพ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ

   ดำเนินการตามมาตรา 24 ย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปี นับ

   แต่วันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นแบบพิมพ์

-  ในกรณียื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่

   บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตาม  

   มาตรา 24 ย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปี นับแต่วันสุดท้ายที่

   กำหนดให้ยื่นแบบพิมพ์

- ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเพิ่มร้อย 2.5

-  ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน  เพิ่มร้อยละ  5

-  ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน  เพิ่มร้อยละ  7.5

-  ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน  เพิ่มร้อยละ  10

 

ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

 

 

 

 


 

      1.ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุง

           ท้องที่(ภ.บ.ท.5) คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี                        

      2.รับแจ้งผลการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.10)

      3. ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน

      “กรณีมีการซื้อขาย โอนเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินใหม่ให้เจ้า

       ของที่ดินขึ้นใหม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงาน

      ประเมินภายใน  30  วัน”

                                      ค่าปรับ

      - ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ10 ของ

      จำนวนเงินที่ต้องเสีย  เว้นแต่มายื่นแบบก่อนพนักงานเจ้าหน้า

      ที่แจ้งให้ทราบ เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสีย

      - ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้เสียภาษีน้อย

      ลง  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 เว้นแต่เจ้าของที่ดินขอแก้ไขแบบ

      แสดงรายการที่ดินให้ถูกต้อง ก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งประเมิน

      - ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้อง

      เสียภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินที่เสีย

     - ถ้าไม่ชำระภายในเดือนเมษายน เสียค่าปรับร้อยละ  2/ เดือน

       เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

   พร้อมใจเสียภาษี    เพื่อท้องที่พัฒนา 

   เริ่มแต่มกรา        พ้นเมษาค่าปรับแพง

                           

                   

ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 (1) กำหนดให้กิจการต่างๆดังนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น

1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

2. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

3. กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสำอาง

4. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล

5. กิจการที่เกี่ยวกับหินดินทราย ซีเมนต์  ฯลฯ

- ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานที่อบต.ภูหอ กำหนด

- เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 30  วัน นับแต่รับคำขอ

- ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสุขลักษณะ ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาด ที่รองรับขยะมูลฝอยไม่ให้เป็นที่เพาะพันธ์แมลงและพาหะนำโรคได้ถ้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

 

แล้วอย่าลืมไปเสียภาษีประจำปี 2557 ณ ที่ อบต.ภูหอ  นะครับ

ขอบพระคุณครับ

- ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สำหรับกิจการประเภทเดียวและให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อยื่นคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต เมื่อผู้รับ

ใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้

โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ

ค่าปรับ

- หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้องชำระค่าปรับ

   ร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

 

ความสำคัญของภาษี

    เมื่อประชาชนได้มีการชำระภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองตั้งอยู่  ประโยชน์ที่ประชาชนผู้เสียภาษีจะได้รับจากภาษีดังกล่าว คือเงินดังกล่าวจะเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะนำไปรวมกับรายได้ประเภทอื่นๆ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เท่ากับว่าเงินดังกล่าวจะย้อนกลับมาตอบแทนแก่ผู้เสียภาษีในรูปของสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บภาษีได้มากเท่าใด เงินภาษีที่เก็บได้ก็จะย้อนกลับมาเป็นงบประมาณในการบริหารการพัฒนาของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามส่วนที่จัดเก็บได้มากขึ้นเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบพิมพ์ที่ประชาชนมายื่นรวมทั้งการประเมินค่าภาษีแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบโดยเร็ว็วสสร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความขอบคุณ จาก อบต.ภูหอ อ.ภูหลวง  จ.เลย

โทร. 0-4281-0807  Fax  0-4281-0806

  E-mail :Puho421101@hotmail.com

 

 

 

 

 


 

 

 

 

โครงการประชาสัมพันธ์การชำระ

ภาษี ของ อบต.ภูหอ 

 

 

ส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

อำเภอภูหลวง    จังหวัดเลย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 8/06/2559