รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกจำนวน 2 สาย ม.9 บ้านนาฝาย

Read more

รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูหอ ม.7

Read more

รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหนองขอนผึ้ง-ภูป่าชาด ม.3 บ้านหนองบัวน้อย

Read more

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนภูหลวง ม.7 บ้านหนองอีเก้ง

Read more

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองกอก ม.1 บ้านหนองบัว

Read more

รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายน้ำค้อน้อย-ฝายน้ำค้อ ม.10

Read more

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านวังมน

Read more