รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน่วยพิทักษ์ป่าภูหอ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๕๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน่วยพิทักษ์ป่าภูหอ) หมู่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน่วยพิทักษ์ป่าภูหอ) หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ (-หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้