รายงานผลการกำหหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวน้อย ม.3

ราคากลาง-เงินอุดหนุน-ม.3