รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองเขียด

26เมย67ราคากลางงานก่อสร้างถนน-คสล.-สายบ้านหนองเข