รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายนาขอนผึ้งตอนกลาง ม.3 บ้านหนองบัวน้อย

17มค67ราคากลางซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก-ม.3-สายนาขอ