รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองเขียด-หนองอีเก้ง ม.6 บ้านหนองเขียด

090167ราคากลางปรับปรุงถนนลงหินคลุก-สายหนองเขีย