รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนายายรัตน์ ม. 10 บ้านน้ำค้อน้อย

090167จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก-สายนายายรัต