รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายแยกห้วยส้มเหนือ ม.9 บ้านนาฝาย

19ตค66ราคากลางปรับปรุงหินคลุกสายแยกห้วยส้มเหน