รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายบ้านนาหนองบ้น ม. 8 บ้านนาโพธิ์

19ตค66ราคากลางปรับปรุงหินคลุกสายนาหนองบ้น-ม.8