รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายข้างลานมัน ม.7 บ้านหนองอีเก้ง

12กค66จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลง2