รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหลังวัดหนองเขียด

12กค66จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหิ