รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.12 บ้านศรีอุบล

19มิย66ราคากลาง-คสล.ม12-59000