รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายห้วยส้มตอนใต้ ม.9 บ้านนาฝาย

9มีค66ราคากลาง-ม.9-135500