รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาใหญ่,สายโรงสูบน้ำ) ม.11

ราคากลาง469900