รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายบ้านหนองบัวน้อย-ห้วยโป่งเอียด ม.3

ราคากลาง47122.45