รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายบ้านศรีอุบล-น้ำน้ำคู่ ม.4

ราคากลาง-83990.17