รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนภูหลวง ม.7 บ้านหนองอีเก้ง

3มิย67คสล-สายหลัง-รร-ภูหลวงวิทยา-ม.7