รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาน้อย ม.3 บ้านหนองบัวน้อย

28พค67จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหิ