รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 11 บ้านสามแยกพัฒนา

ราคากลาง-คสล.ม.1