รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๕๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย ฯ
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย เป็นจำนวนเงิน ๑๑๓,๐๐๐ (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้